S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har nu fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra och billigare bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Att utveckla kommunikationer som är att tala om.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden och VI SKALL INTE SÄLJA UT HAGADAL.

Vi kommer att jobba för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.

Ja, det är många frågor som Socialdemokraterna i Hörby arbetar för.
måndag 28 november 2016

Politiska Majoritens prioriteringar budget 2017


          Budget för Hörby kommun - med satsningar på  välfärdsfrågor

Ikväll ställde sig kommunfullmäktige bakom en stark budget i framkant för Hörbys bästa. Vi satsar på välfärdsfrågor som förebyggande verksamhet för unga, praktikplatser för skolungdomar. Fritidsaktiviteter för funktionshindrade. En arbetsmarknadsenhet. Reducering av kostavgiften för de Hörbybor med aktivitetsersättning eller garantipension vilka äter på restaurang Aptiten från 60 kronor till 50 kronor. Samtidigt som våra prioriteringar verkställs kommer vi att anta den stora ekonomiska utmaningen med att få kommunbudgeten i balans för de kommande svåra och utmanade åren.
Vårt mål är att göra kommunen mer attraktiv att bo och verka i för nya och nu bosatta invånare. Vi skall även skapa en ekonomi i balans. Kommunens arbete skall präglas av ansvar, öppenhet och delaktighet. Personalen skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras.  Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare ( ur Majoritetens plattform).
Majoriteten - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har under 2015 – 2016 arbetar med genomlysning av kommunens behov. Vi har ett stort fastighetsunderhåll, en utmaning i personalpolitik och att vara en attraktiv arbetsgivare. Skolan och fritidsaktiviteter är områden som varit på undantaget. Ekonomin i balans kommer att vara utmanande med det välfärdsuppdrag som kommunen har till oss medborgare. Vi har nu kommit halvvägs och har ett antal modeller för att bygga Hörby Helt till oss och alla kommunmedborgare nya som redan boende i kommunen.


Översiktsplanen är basen för vårt fortsatta arbeta att utveckla Hörby kommun. Vi prioriterar marknadsstrategisk utveckling som lyfter kommunens attraktivitet.  Fastighetsutredningen är klar och processen med att budgetera alla de behov som finns i våra fastigheter pågår. Ett flertal områden kommer att bebyggas med bostäder, hyresrätter, gruppboende och boende för äldre och personer med funktionshinder kommer att prioriteras. Majoriteten vill ha ett inkluderande och helt samhälle för alla medborgare.

Norra industriparken börjar ta form, en mark som längre legat i träda. Nu kan vi erbjuda attraktiv industrimark vid E22, vilket ger fler arbetstillfällen i kommunen.

Arbetsmarknadsenhetstartar upp i januari, vilken ger en effektivare organisation, 1 miljon kronor avsätts.  För att på ett tidigt skede introducera unga i arbetslivet har vi som mål att erbjuda alla unga sommarpraktik. Vi gör detta stegvis och skapar ytterligare 20 platser och avsätter 185 tusen kronor sommarlovsarbete.

Näringsliv- Vi prioriterar centrumprojekt och ett levande och aktivt centrum med stimulerande torgmiljö. Samverkan med närliggande kommuner prioriteras starkt.

Under 2017 presenteras skolutredningen som kommer att ligga till grund för kommunens kommande skolutveckling. Vi skall arbeta skarpt för att förbättra våra skolresultat i olika rankingar. Kvalité skall vara ett ledord för förskola, skola och fritidshem, 5 miljoner avsätts till barn- och utbildningsförvaltningen. Vi skall ha en bra, kvalitativ skola, förskola och fritidsverksamhet för alla våra barn. Vi vill tänka nytt och ”utanför boxen”.

För ett helt samhälle behövs förebyggande verksamhet, uppsökande och stödjande nätverk. Majoriteten gör ytterligare en satsning i budget 2017 på Fokus Förebygg vi avsätter 700 tusen kronor i budgeten. Insatserna skall vara långsiktiga och slutmålet är att minska risken för utanförskap och därmed minska behovet för insatser av samhället längre fram i livet. Frivilligverksamhet och väntjänst utvecklas.

En kommun behöver kultur och fritidsaktiviteter, vi avsätter 250 tusen för fritidsaktiviteter för Hörbybor med funktionshinder. Utescenen på Karnas backe skall vara klar under 2017.

100 tusen kronor avsätts för att återställa och reducera lunchpriser för de Hörbybor med garantipension och eller aktivitetsersättning.

4.3 miljoner avsätts för att skapa en ny avdelning för särskilt boende för våra äldre Hörbybor.

 

lördag 26 november 2016

Trygghetsmöte den 6 december kl 17 i kommunhuset.

Under hösten har kommunens Trygghetsråd som består av ledande politiker tillsammans med socialförvaltningen, polis och säkerhetsansvariga arbetat fram ett trygghetspaket för Hörbys medborgare.


Paketet kommer nu att presenteras den 6 december kl 17 - 18.30 i kommunhuset. Alla medborgare är välkomna och vi annonserar i press och på kommunens hemsida om mötet.
Trygghet och säkerhet är ett område där vi måste ha mer fokus. Efter informationsmötet  på Metropol i våras som jag arrangerade tillsammans med länsstyrelsen och socialförvaltningen blev det ganska snabbt en tråkig nivå på mötet rasister och nazister samt hätsk stämning.


Den lärdomen ger att det kommande mötet inte blir ett diskussions och åsiktsmöte utan ett öppet informationsmöte. Alla har självklart möjlighet att ställa frågor och få svar, är man inte nöjd med svaret får man självklart en replik.


Jag , trygghetsrådet  och ansvariga tjänstemän finns kvar efter mötet och tar gärna del av fler tankar och funderingar.


Jag vill även ha anmälningar av er som vill fortsätta trygghetsskapande arbete i dialog. En samverkan kommun och civilsamhälle. Dessa uppgifter tog jag upp med skånskans reporter men det är inte med i artikeln trygghetsmöte. Vi tar upp anmälningar på kvällen.torsdag 24 november 2016

Sd har vaknat ur sin slummer ??


Sverige har haft en historiskt stor utmaning i att hantera flyktingar under hösten 2016 , då det kom  tiotusentals flyktigar i veckan till Trelleborg. Alla kommuner skulle ta sitt ansvar och Hörby tog sitt.


 Det är väl ingen som undgått den jakt alla kommuner hade på boplatser. Hörby kommuns ordförande i socialnämnden hade huvuduppdraget att se till att detta fungerade. Ett slitigt och tufft uppdrag som jag har allt förtroende för efter den information jag delgivits av ordförande i socialnämnden.


Men nu har plötsligt Sd politkern Borg vaknat ur sin slummer. Hur har han kunnat missa all den information om boendeavtalen han fått på de olika möten som han och jag varit på tillsammans sn, ks,ksau. Anmärkningsvärt. Total hjärnsläpp ?


Nu menar Borg (Sd)  att Hans Frank (L) Socialnämndens ordförande är olämplig som ordförande. Har Borg sovit på mötena?  


Vem är det som skall utvisas ?


Full info i ärendet lämnades i socialnämnden 2016 04 16 ( ärendet plockades ut i mars då det var ofullständigt förberett )  och på flera Socialnämndens möten under hösten bla det möte jag var med på den 2016 09 29. Info gavs på punkten § 363, Redovisning om arbetet med ensamkommandebarn EKB.
 
Borg (Sd) tackade för infon och hade inget mer att tillägga.
Men nu går han ut och påstår att Majoriteten vill mörka, undanhålla och vara maktfullkomliga med att ta egna beslut i att skriva på avtal. Hallå Borg sov du ?


Nu  vaknade Borg upp på oktobermötet den 2016 10 27 då han initierade ett  nytt ärende igen ang avtalet. Minnet må vara rejält kort.


Sd i Hörby slår på stora trumman och påstår av någon aktivt arbetar för att mörka. 


Enligt Stefan Borg, gruppledare för Sverigedemokraterna, är det ingen tvekan om att kommunledningen försökte mörka de nya avtalen om flyktingmottagandet. Så citeras Borg den 9/11 -16. Jag undrar vad menar Sd med kommunen och vad menar Sd med kommunledningen? Och vad menar Sd med att mörka Avtalen?


Anklagar du mig eller våra tjänstemän eller hela kommunen för olagligheter? Det är inte länge sedan Sd beskrev Hörby som bananrepublik i en insändare. Ett djupt nedvärderande begrepp om Hörby. Ett raljerande uttryck som nedvärderar andra kulturer och hela Hörby kommun.tisdag 8 november 2016

Vilket samhälle vill vi ha? Tillsammans är det som gäller.


Utsatthet för sexualbrott har ökat   i Sverige. Jag menar att Vi skall göra ett kraftigt motstånd mot de män , för det är framförallt män som är ansvariga för sexuellt ofredade, sexuella övergrepp och våldtäkter. Vi skall hjälpa och stödja alla utsatta flickor och kvinnor . Vi uttalar vår avsky mot de som kränker flickor och kvinnor. Det är en stor skam över mannen . Kvinnorna blir ärrade för hela livet. Skam, skuld och brännmärkning. Familjer och närstående blir indragna i sorg, oro och ett fullständigt vacuum av otillräcklighet. De lider med sina anhöriga, vänner och kamrater. Utsatthet för sexualbrott bland kvinnor har legat på en relativt stabil nivå 2005–2012, men de senaste tre åren har den ökat. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden 2005–2015. Mest utsatta för sexualbrott är yngre kvinnor, 16–24 år; av dem uppgav 9 procent att de utsattes under 2015. Vi har många insatser i samhället bla familjefridssamordnare. Det stora bekymret är de långa handläggnings och utredningstiderna i polisväsendet. En skam för Sverige att utsatta kvinnor skall vänta och vänta och vänta i ovisshet.


Har du blivit utsatt eller känner någon som kan behöva hjälp så kontakta Bahare . Familjefridssamordnaren i Hörby kommun som vänder sig till alla personer som har blivit utsatta för hot eller våld i nära relationer. Det kan handla om att du blivit förnedrad, kränkt eller slagen.


Min skrivning om hur vi i politiken agerat för att möta motstånd mot oron och händelserna med övergrepp i Hörby.


Under en tid ( sommaren och under hösten ) har det varit ökad oro i vårt samhälle, övergrepp har skett som hanteras av rättsväsendet. Jag som kommunstyrelsens ordförande  har det övergripande sammanhållande politiska ansvaret för vår kommun. Jag har ställt krav på åtgärder för att vårt samhälle ska samlas och bli tryggare. Vi har ett trygghetsråd i Hörby där ledande politiker, polis, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen, skola och socialförvaltning samverkar för att arbeta fram en strategi för det fortsatta trygghetsskapande arbetet. Det arbetet är framförallt förebyggande. Vi arbetar kontinuerligt med frågorna.

 

Med detta vill jag möta er Hörbybor med trygghetsskapande åtgärder som stärker den upplevda känslan av trygghet och trivsel sker på både kort och lång sikt. 

 

En förutsättning för ett framgångsrikt trygghetsskapande  och brottsförebyggande arbete är ett respektfullt samarbete mellan er Hörbybor, kommunen och organisationer samt myndigheter verksamma i hela vår kommun.


Som ytterst ansvarig politiker vill jag bestämt förmedla min avsky och bestörtning för de övergrepp som anmälts till polisen av våra medborgare. Det är helt oacceptabelt.
Jag förmedlar även här till de drabbade  att vi politiker oavsett partifärg fördömer alla typer av övergrepp. Vi beklagar på djupet det som skett och vill förmedla vårt stöd och sorg över händelserna till de personer som blivit utsatta. 
Med anledning av detta har vi  ökat upp vår förebyggande verksamhet med personal ute i byn och en arbetsmodell för trygghet är på väg .  Men vi måste alla hjälpas åt. Vi behöver närvaro ute i vårt samhälle, oroligheter skall alltid anmälas till polisen. Har du oro för någon ungdom så ska du göra en orosanmälan till socialförvaltningen.

Susanne Meijer (S) Kommunstyrelsens ordförande 


.......................................................................................


Jag vet att det pågår ett drev i facebookflödet i vissa grupper där några personer raljerar över vem min totala impotens och inkompetens då det gäller handlingskraft och stöd till utsatta. Men återigen, polisen hantera brott och kommunen förebyggande Ett arbete som nedmonterades under förra mandatperioden med Moderaternas och  Sverigedemokraternas godkännande. De enda partierna som röstade för en fältverksamhet var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Nu pågår ett uppbyggnadsarbete för ett tryggare samhälle där vi kan vistas utan oro. Tillsammans gör vi det.
lördag 13 augusti 2016

Det är vi som äger samhället och ingen annan. Vi bär alla ansvar för detta.


Jag läser en hel del på facebook, i pressen och får synpunkter både positiva och negativa från medborgare kopplat till händelserna i Hörby. Jag skall nu vara riktigt tydlig och klar.


1. Den nya politiska Majoriteten med mig som Socialdemokratisk kommunstyrelseordförande har i tidigt och i direkt skede gått in med uppdraget att rätta till socialnämndens underbudgetering som under de senaste två mandatperioderna skötts av Moderaterna i spetsen. Moderaterna har återkommande beslutat med majoritet i kommunfullmäktige att socialnämnden skulle sköta sitt åtagande med en underfinansierad budget. Socialdemokraterna med mig som då var andre vice ordförande i Socialnämnden och i opposition har skrivit spaltmeter med förslag, motioner och reservationer mot de dåliga förslagen som lades av förra styret.


Ny mandatperiod med Socialdemokraterna i Hörby.

Det första som jag tog upp i den nya majoriteten, var besparingsbeslutet på vårt personliga ombud som företräder Hörbybor med psykisk ohälsa. Detta ombud ville förra soc.chefen skrota och lägga ut på en annan funktion på knappa 50 %, kontoret skulle vara mobilt och ingen plats för möten var aktuellt i Hörby. Alla studier och och artiklar pekade då som nu på att detta var ett idiotiskt förslag. Detta var det första som vår S ledda Majoritet rättade till och vi har ett personligt ombud på 100 % som arbetar för oss alla i Hörby.


2. Hemtagningsteamet- besparingsbeslutet hösten 2014 , som nämnden godkände men S yrkade avslag på. Det skulle smetas ut i hemtjänsten för att minska kostnaderna. S protesterade kraftfullt. Nu arbetar vi i majoriteten fram i Socialnämnden ett ökat uppdrag för teamet.


3. Demensteam och specialistundersköterskor/sjuksköterskor i olika funktioner ett S förslag som godkänts och arbetats fram för en bra demensvård.


4. Förebyggande verksamhet- fältorganisationen - skrotades i besparingsivern från den förra M-ledda femklövern. Samma här alla studier och undersökningar visar på att vi måste ha en uppsökande verksamhet, för att motverka oro, rastlöshet och droger i samhället. Det är inget unikt för Hörby. Även här agerade Socialdemokraterna i Hörby högljutt och aktivt. Jag och övriga S ledamöter fick avslag för detta i förra socialnämnden.


Då socialtjänsten nu uppfattar en ökad oro i samhället, så tog jag beslutet för ca 2 veckor sedan, att ge vår kommunchef i uppdrag att se över fältorganisationen och förebyggande verksamhet.


Alla vi kommunmedborgar skall känna trygghet. Vi har redan börjat för ett par veckor sedan och jag hoppas att vi har en enhällig kommunstyrelse på måndag som ställer sig bakom beslut att öka förebyggande verksamheten i socialnämnden uppdrag. .Sedan skall ni alla vara på det klara att med de skatteinkomster vi har i Hörby så gäller det att vända och vrida på varje skattekrona. Att effektivisera , hålla en god vård och omsorg. Bra skolor och lokaler. Bra vårdhem och boende för funktionshindrade. Kulturupplevelser.

Jag återkommer till förra M styret som jag menar strategiskt har arbetat med nedmontering av mycket i vår kommun. Man har inte varit tydlig för medborgarna om status på kommunen, utan arbetat för en låg skattepolitik. Våra lokaler och fastigheter är många i uselt skick och behöver många hundra miljoner för att rustas upp/byggas nytt/renoveras. Det kan vi tacka förra M politikern fd tekniska nämndens ordförande och numera politiske vilden i kommunfullmäktige Pelle Skerup för. Han har tillsammans med L. Ahlqvist (M) ej avsatt pengar till våra kommunala lokaler. Det är en destruktiv skötsel av vårt samhälle.


Vi fortsätter nu med utvecklingen av kommunorganisationen, bostäder, industrimark. Marknadsföring av vår kommun. Att aktivt arbeta för en bättre personalpolitik.


Därför beslutade också Majoriteten om 60 öre i skatteökning.


Moderaterna om 40 öre och Sd och SPI om 33 öre. Eftersom de redan lagt ner mycket av förebyggande verksamhet och inte sett över lokalerna så tolkar jag det som om att de inte har förslag till Hörbybornas gagn, för de örena de tog beslut på räcker inte alls. Vi har inte ens fått se en budget över örena. Möjligen släcka små brandhärdar av det de satt igång tidigare.
 

Vi fortsätter nu med utvecklingen av kommunorganisationen, bostäder, industrimark. Marknadsföring av vår kommun. Att aktivt arbeta för en bättre personalpolitik.

Jag har ett arbetsamt, intensivt, tufft med mycket intressant och givande uppdrag från er kommunmedborgare att sköta de kommande åren. Jag gör det i en bra samverkan med övriga Majoritetspartier i Hörby, C, L, Mp, Kd.Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande Hörby

söndag 1 maj 2016

1 Maj Hörby 2016

Min dag började tidigt  i grannkommunen tillsammans med S-kvinnogruppen Victoria Höör/Hörby
Att samverka mindre kommuner emellan är mycket viktigt både i partipolitik och politisk samverkan över kommungränserna. Det är då vi blir starka och kan fortsätta att arbeta med den lilla kommunen i det stora sammanhanget.


Därefter begav jag mig hemåt för att hjälpa till med planering av fika i vår ABF lokal. Mitt tal skulle skrivas rent och ses över en gång till.På mittbilden ser ni Annelie Karlsson (S) riksdagskvinna från Kristianstad tillsammans med Henrik Andersson (S) gruppledare i Hörby. Och missa inte Anders Johanssons häftiga traktor.


.
Hörby må ha  haft det originellaste 1 Maj tåget  Sverige. Då vi inte har en gående blåsorkester så fick det bli en åkande. Här ordnade Anders Johansson detta galant med hans fina traktor från ca 1950 talet med tillhörande släp. Jag utlyser härmed en tävling ang. Sveriges originellaste 1 maj tåg.

1 maj 2016


Samverkan är ytterst viktig för att hållbart Hörby
Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har vi  stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen. Första maj är vår högtidsdag. Arbetarrörelsen kämpade och stred under många år för att denna dag skulle bli en helgdag. Vi gick stärkta fram i valet i Hörby. Vi tog ansvar och inledde förhandlingar med C, L, Mp och Kd. På lokalplan arbetar vi närmre varandra än i region och rikspolitik.
Vi måste vara i en majoritet för att få beslut som håller i våra nämnder och i kommunfullmäktige. Vi arbetar för en rättvis Socialdemokratisk politik i Hörby. Vi strid för den svenska modellen under parollen "Tillsammans för Hörby". Rasister ökar i antal. I Hörby gör Sd  sitt bästa för att motverka ett sammanhållet och stabilt Hörby. Nordfront har försökt att skrämma mig på Metropolmötet, då de filmade mig under dryga timmen.

 Med det är skräp och de skrämmer mig inte, jag fortsätter att jobba för att motverka deras nästen och nazistiska organisation så mycket jag bara kan. Det skall vi göra tillsammans
Vi arbetar hand i hand mot rasism och nazism och gör det gemensamt med Höör där kommunalrådet Stefan Lissmark Socialdemokrat blivit trakasserad och fick sopor utslängda av Nordfront utanför sin bostad.
Vad händer lokalt.
S i Hörby vill att våra äldre skall umgås och träffa unga personer med funktionshinder i Källhaga området.  Det vill inte Sd inte heller pensionärspartiet SPI. De  vill inte skapa gemenskap, de vill skapa segregation och utanförskap.
Sd fortsätter och nu tillsammans med Moderaterna i Hörby att verka för att lägenheterna på Statoiltomten inte skall kunna användas för serviceboende åt äldre, unga och handikappade. Sd anser att det endast skall vara insatslägenheter. Sd är rädda för att  Hörbybor med funktionshinder och att våra nya Hörbybor, som flytt från krig och elände skall utgöra en social dumping på området.
Vi i S fick igenom i samverkan med majoriteten att minst hälften av lägenheterna skall  vara hyreslägenheter samt en stor andel skall vara lägenheter för äldre, sjuka och handikappade med mindre behov. Hörby måste bygga ca 50 bostäder årligen för att möta den befolkningsökning som vi så väl behöver i kommunen. Skåne växer och vi måste vara på banan , något som förra styret helt missat.
Jag kan inte förstå hur Moderaterna som styrt Hörby i 8 år, så skickligt lyckats med att undvika att utveckla kommunen.
Vi har knappast mark att bygga på, inga planerade bostäder, våra kommunmedborgares fastigheter är i ett skamligt skick. Vi planerar nu för utbyggnad, ombyggnad och renoveringar av våra skolor, äldreboende och kontorslokaler till vår personal. Det är en stor ekonomisk utmaning för oss men vi skall klara det.
Vi arbetar för att minska timanställningar. Vi skall Se till att fler får heltidsarbete istället för deltid. För när tillfrågas tekniska nämndens personal om de vill möjligen vill ha  en heltid. Men vård och omsorgspersonal, där är det en självklarhet.  Nä, heltid skall vara ett krav i anställningen, det är så S arbetar för feminism och jämställda villkor.
Så därför  är det än viktigare än förr att samverka och skapa samarbete med en skarp Socialdemokratisk profil. Vi arbetar för ett Hörby som bygger upp en intressant kommun för nya medborgare. För företagare, nya arbetstillfällen då får vi ett Hörby som är stollt över sig .
Vi har tagit emot fler människor per capita än något annat EU-land.
Vi ska vara stolta över att vi är det land som gett flest behövande en fristad och möjlighet till ett bättre liv. Detta i Olof Palmes anda. En anda som vi måste se till att klara av bättre ,för idag skulle inte Palme bli så glad över de restriktioner som finns och planerade i bla anhörigåterförening, eller hur vi arbetar med barnperspektivet. Här är SkåneSossarna tuffa och driver på generösare och mer human politik.
Vi skall se till att våra nyanlända kommer in i språkträning snarast. Att de kommer ut i föreningslivet och i olika kulturaktiviteter. Vi har ett rikt ideellt intresse för att arbeta med språkcafeé bla i ABF´s regi för inkludering i Hörby. Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla er som ger av er fritid för att inkludera våra nya Hörbybor.


Tack till Första maj kommittén som arrangerat dagen och nu går vi gemensamt till vår ABF lokal för att dricka kaffe och äta en röd tårtbit.


Susanne Meijer (S) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Hörby kommunsöndag 3 januari 2016

Här inne får vi hjärnor att växa

Foto: S.Meijer; Frostaskolan , klassrum.
 
 

Politik är att vilja och att vilja förändra
 

För mig har det varit ett händelserikt och ytterst innehållsrikt år. Ett år med högt arbetstempo, många nya kontakter lokalt, regionalt och på riksdagsnivå. Det har varit långa veckor med ett digert arbetsschema med många samtal och möten för att bryta ner och besluta om olika uppdrag som våra tjänstemän arbetat fram efter politikens beslut, allt  för att göra Hörby till ett mer attraktivt och intressant samhälle.

Uppdraget att verkställa det som NI Hörbybor gav mig i valet 2014 har nu varit igång ett år. Ett uppdrag som jag tar på största allvar . Ett uppdrag som sker i samverkan och med gemensamma beslut i den politiska Majoriteten i Hörby.

Vi arbetar med att sjösätta vår gemensamma politiska plattform som skall genomsyras med Socialdemokratisk politik, precis som ni Hörbybor gav mig i uppdrag i valet.

Nu 2016 så ger den skattehöjning som vi i Majoriteten kom överens om effekt. För er Hörbybor som tycker vissa åtgärder och beslut tar för långtid så är det så, att så det är. De politiska uppdragen vi tagit fram skall beredas och analyseras och en planering tas fram av tjänstemännen. Nu 2016 ser vi resultatet av det arbete vi gjort 2015. Besluten skall nu verkställas.

Vi har under 2015 tagit fram många områden som skall utvecklas och förbättras  bla personalpolitiska mål.  Hur vi skall bygga och bo genom en ny Översiktsplan. Miljömålen är diskuterade och bearbetade på ett ytterst grundligt sätt. Vi skall visa att Hörby är i framkant när det gäller miljön. Därför är det glädjande att vi fortsätter miljöarbetet med krafttag i Hörby. Industrimark och bostadsbyggandet tar fart. Vi har passerat 15 000 invånare i Hörby och ökningen fortsätter. Förbättring av kollektivtrafik, skolor och vård och omsorg tar nu fart.

Budgetarbetet har varit det största uppdraget för mig, allt för att få kommunens budget i balans. Och vi gick i mål efter tuffa förhandlingar. Där jag tillsammans med Majoritetsgruppen beslutade om en bra budget för Er Hörbybor med en skatteökning som bas.

Vi måste satsa oss ur den kris vi har haft i Hörby och därigenom öka byggandet, inflyttningen och vår stolthet för kommunen. Vi ska vara bra ambassadörer för vår kommun. Vi är stolta över vårt Hörby.

Jag har under året varit på många företagsbesök, verksamhetsbesök och träffat många av er Hörbybor i olika forum.
Anhörigråd, olika föreningar, företagarföreningar, näringsliv, många av våra lokala företag, skolor, vård och omsorg med många flera.

Under november och december var jag ute på besök i våra skolor ( jag har några landsbygdsskolor kvar) och träffade elever och personal.


Jag är imponerad av alla elevers arbete, av alla pedagoger, resurspersonal, rektorer,förskolelärare, fritidsledare, lokalvårdare, kökspersonal, vaktmästare och alla andra kategorier som jag inte kommer ihåg titeln på men ni är alla guld värda.


Foto:S. Meijer. Lektion om franska revolutionen i ett av mina gamla klassrum där jag gick 1977 - 1979.


 
Att vara ute på verksamhetsbesök ger mig otroligt mycket, att möta er sida vid sida och samtala om era uppdrag. Ett av mina skolbesök var på Frostaskolan där jag träffade elever under en fysiklektion. När jag sa att jag själv suttit i fysiksamlen 1978 så blev jag mycket gammal i deras ögon. Ja, rentav antikstämplad. Det gick en suck genom salen. Det är precis dessa upplevelser jag vill ha när jag är på verksamhetbesök. Samtal, närhet och ärlighet. det ger mig mer näring och kunskap i mitt politiska uppdrag och klokare beslut. 


 
Foto: S.Meijer fysik makapärer som jag själv jobbat med i slutet av 1970 talet.Jag tackar än en gång till alla er som så vänligt tagit emot mig i er arbetsvardag. Ni är vår viktigaste resurs, alla ni i  personalen och ni alla elever - vår framtid.